Brussels Hoofdstedelijk Gewest Open Data portaal

Deze portal is tot stand gekomen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn besturen. Deze Brusselse openbare diensten en sommige van hun partners hebben de handen in elkaar geslagen om hun gegevens open te stellen (Open Data), dit volledig in lijn met de gewestelijke smart city-strategie. De op de CKAN-technologie gebouwde portal bevat een waaier aan gegevens.

Open Data – wat betekent dit?

De openbare sector in ruime zin vormt de bron van een enorme hoeveelheid gegevens die de sector als onderdeel van zijn opdrachten aanmaakt of inzamelt. Uurregelingen voor het openbaar vervoer, overheidsstatistieken allerhande, catalogi van bibliotheken of musea, kaarten, informatie over overheidsinkomsten en -uitgaven, over overheidsopdrachten, enz.

Behalve wanneer het gevoelige of persoonlijke gegevens betreft, worden zij vandaag beschouwd als een erfgoed dat iedereen ten dienste moet staan. Open Data strekt er precies toe om die gegevens open te stellen voor het publiek, waarbij deze geraadpleegd en hergebruikt mogen worden, binnen de perken van licenties die de open rechten vastleggen (gegevens lezen, deze kopiëren, herverdelen, … al dan niet voor commerciële doeleinden).

Hoe draagt Open Data bij tot de smart city?

Op smartcity.brussels vindt u de smartcity-strategie (slimme stad) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een smart city is een stad die volop inzet op digitalisering. Elk stukje informatie over de geografie, de diensten, de uitrusting, de inwoners, de ondernemingen van de stad is in elektronische vorm terug te vinden: digitale data.

Wanneer het niet-gevoelige openbare gegevens betreft, vormt Open Data een democratische opportuniteit. Open Data verleent een zeer ruim publiek niet alleen toegang tot die gegevens, maar biedt ook de mogelijkheid om zich te informeren: dit draagt zo bij tot de transparantie van de overheid.

Verder biedt dit eenieder de mogelijkheid om op basis van deze diensten innovatieve webdiensten te ontwikkelen. De potentiële voordelen van Open Data vertalen zich volgens de deskundigen in honderden jobs en miljoenen euro, dit enkel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat vindt u zoal op Opendatastore.brussels?

Opendatastore.brussels is het platform dat Open Data in de praktijk toepast voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Steeds meer overheidsbesturen deponeren er hun open gegevens zodat burgers en ontwikkelaars er toegang toe krijgen en ze voor eigen doeleinden kunnen hergebruiken.

Opendatastore.brussels stelt gegevens ter beschikking:

  • gekoppeld aan Creative Commons Attribution licenties;
  • in de meest courante Open Data-formaten: CSV, gml, JSON, ZIP, ...;
  • gerangschikt volgens organisatie (waarvan de open gegevens afkomstig zijn);
  • getagd met behulp van trefwoorden.

Welke technologie ligt aan de grondslag van Opendatastore.brussels?

Opendatastore.brussels gebruikt het CKAN-platform ten behoeve van editors (gewestelijke en nationale regeringen, bedrijven en organisaties) die hun gegevens willen openstellen en voor iedereen beschikbaar willen stellen.

CKAN is wereldleider voor in open source toegankelijke gegevens en staat voor een gebruiksklaar pakket voor gegevenstoegang en -gebruik. Het bevat tools voor het rationaliseren van publicatie, sharing, opzoeken en gebruiken van gegevens (inclusief de opslag en de exploitatie van gegevens met behulp van degelijke API’s).

Wat is de PSI Richtlijn?

De Richtlijn over het hergebruik van overheidsinformatie (Directive 2003/98/EC, gekend als de 'PSI Richtlijn') werd van kracht op 31 december 2003. Ze werd herzien door de Richtlijn 2013/37/EU die van kracht werd op 17 juli 2013.

Ze legt de focus op de economische aspecten van hergebruik van informatie eerder dan op de toegang van inwoners tot de informatie. Het moedigt de lidstaten aan om zo veel mogelijk herbruikbare informatie beschikbaar te stellen.

De Richtlijn betreft geschreven teksten, databanken, audio bestanden en film fragmenten; ze betreft niet de educatieve, wetenschappelijke en omroep sectoren.

Zie de geconsolideerde tekst van de herziene Richtlijn.

Gender mainstreaming

Gender mainstreaming duidt op de integratie van de genderdimensie in het geheel van beleidslijnen, maatregelen, begrotingsvoorbereidingen of acties van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en dit met het oog op het vermijden of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen. (Cf. art. 2, § 1 van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Karakteristieken van de gegevens

  • Gegevens betreffen personen : De gegevens met betrekking tot individuen betreffen natuurlijke personen. Opgelet, het gaat hier niet om persoonsgegevens want de data bevatten geen informatie die de identificatie van personen mogelijk maakt.
  • Naar geslacht uitgesplitste data : De gegevens worden per geslacht, afzonderlijk voor mannen en voor vrouwen, verzameld en voorgesteld. (UNESCO, 2003)

Categorie van de dataset

  • Genderstatistieken worden gedefinieerd als statistieken die een duidelijk zicht geven op de verschillen en de ongelijkheden in de situatie van vrouwen en mannen in alle domeinen van het leven. Genderstatistieken worden bepaald door de som van de volgende kenmerken: (a) de gegevens worden verzameld per geslacht en dit is een belangrijke en steeds aanwezige categorie; (b) de gegevens weerspiegelen de genderproblematiek; (c) de gegevens zijn gebaseerd op begrippen en definities die op een juiste manier de diversiteit van vrouwen en mannen weergeven en betreffen alle aspecten van hun leven en (d) de gebruikte methoden van gegevensverzameling houden rekening met stereotypen en met culturele factoren die genderbias kunnen teweegbrengen. (UNSTATS)

Hoe gegevens publiceren ?

Twee gidsen werden opgesteld ten behoeve van de openbare diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om hen te helpen bij het publiceren van open data en bij het gebruik van de portal.

De eerste gids situeert wat Open Data zijn en zorgt voor een beter inzicht in het algemeen. Zie de handleiding Luik I.

De tweede gids beschrijft de technische aspecten in verband met de openstelling van data. Zie de handleiding Luik II.

Een informatiebrochure schetst een beknopt overzicht van Open Data in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.